اطلاعیه: تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 15 مهر 1398
1398/06/20

اطلاعیه

مهلت ارسال مقالات به همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو تمدید شد.

 پژوهشگران محترم زمان پذیرش مقالات تا تاریخ 15 مهر 1398 تمدید شد.