پیوستن مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به همایش
1398/05/30

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری ، ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری همایش ملی ساماندهی آموزش عالی،سناریوهای پیش رو ، به عنوان یکی از حامیان و همکاران معنوی این همایش اعلام آمادگی کرد.