پیوستن دانشگاه فنی و حرفه ای به همایش
1398/05/30

دانشگاه فنی و حرفه ای ، ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری همایش ملی ساماندهی آموزش عالی،سناریوهای پیش رو ، به عنوان یکی از حامیان و همکاران معنوی این همایش اعلام آمادگی کرد.