پیوستن موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به همایش
1398/05/30

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ، ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری همایش ملی ساماندهی آموزش عالی،سناریوهای پیش رو ، به عنوان یکی از حامیان و همکاران معنوی این همایش اعلام آمادگی کرد.