شرکت در همایش برای عموم آزاد می باشد
1398/09/14

فرهیختگان گرامی شرکت در همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو برای عموم آزاد می باشد.

منتظر حضور گرمتان هستیم.