فرمت نگارش مقاله

شیوه نگارش مقاله در همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو

  • عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده و یا نویسندگان؛ ایمیل ؛ مرتبه علمی؛ دانشکده و دانشگاه محل کار نویسنده گان در زیر مقاله درج شود.
  • چنانچه مقاله از پایان نامه گرفته شده مقطع تحصیلی؛ عنوان رشته و دانشگاه ذکر گردد و در صورتی که از طرح پژوهشی گرفته شده نام طرح و سازمان حامی مشخص شود.
  • چکیده مقاله: شامل موضوع، روش شناسی تحقیق و نتایج به صورت فشرده بین 100 تا 150 کلمه است. ارائه کلید واژگان به زبان فارسی الزامی می باشد.
  • مقاله ها بایستی دارای مقدمه شامل تعریف موضوع، بیان مسئله و بیان اهداف باشند.
  • در مقاله بایستی پیشینه تحقیق شامل موضوع و چارچوب نظری، طرح پرسش ها یا فرضیات تحقیق، روش تحقیق، یافته ها و تفسیر آنها توأم با نتیجه گیری نهایی ارائه شود.
  • مقاله‌ها نباید در نشریه دیگری چاپ شده باشند و در جریان داوری به جای دیگری ارسال شوند.
  • در صورتی که مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد و یا رساله دکتری باشد، اساتید راهنما و مشاور، در پانویس صفحه اول قید خواهد شد. در صورتی که مقاله به صورت مشترک نگاشته شده باشد، لازم است استاد مشاور و یا راهنما تأییدیه مبنی بر مشترک بودن مقاله را ارسال نمایند.
  • مقاله‌ها با نرم افزار Word تایپ شود.
  • چکیده‌ بسط یافته مقالات در نسخه word با حجم 3000 کلمه باشد.
  • اطلاعات کتاب‌شناسی‌ در انتهای مقاله به ترتیب حروف ‌الفبا و با ذکر 1- نام خانوادگی و نام مؤلف 2- سال انتشار (داخل پرانتز)، 3- عنوان کامل کتاب و 4- محل‌نشر و ناشر (مطابق فرمت APA به‌تفکیک فارسی و انگلیسی) تنظیم‌شود.
  • در متن مقاله، هر جا لازم بود، نام مؤلف، سال انتشار منبع و صفحه مورد نظر را داخل پرانتز نوشته و در مورد اسامی اصطلاحات خارجی معادل خارجی آنها در زیرنویس همان صفحه درج شود.
  • پذیرش نهایی مقاله و چاپ آن پس از طی فرایند داوری علمی منوط به تایید هیأت تحریریه مجله است.
  • مجله در ویرایش مقالات رسیده آزاد است.
  • مسؤولیت صحت مطالب مقاله ها برعهده نویسنده (ها) است.
  • عنوان کامل مقاله به همراه پیوست شامل مشخصات زیر ارسال گردد.
  • چکیده انگلیسی همراه با کلید واژه ها