کمیته علمی

 

اعضای کمیته علمی کنفرانس:

جناب آقای دکتر محمدرضا آهنچیان ، مدیرکل محترم  دفتر برنامه­‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر حمیدرضا آراسته ، عضو  محترم هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

جناب آقای دکتر قاسم احمدی لاشکی ، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر علی اکبر افضلیان ، معاون محترم آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای دکتر حسین ابراهیم آبادی ، رئیس  محترم مرکزنشر دانشگاهی

جناب آقای دکتر محمود ابوالقاسمی عضو هئیت علمی دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای دکتر یعقوب انتظاری ، عضومحترم هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

سرکار خانم دکتر سپیده بارانی ، مدیر کل محترم  برنامه ریزی دانشگاه فنی و حرفه ای

جناب آقای دکتر محمد حسن پرداختچی ، استادمحترم دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای دکتر جعفر توفیقی ، استادمحترم دانشگاه تربیت مدرس

جناب آقای دکتر احسان جمالی ، معاون محترم فنی  و آماری سازمان سنجش آموزش کشور

جناب آقای دکتر اباصلت خراسانی ، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای دکتر علی خورسندی ، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

جناب آقای دکتر ابوالقاسم دولتی ، استاد محترم دانشگاه صنعتی شریف

جناب آقای دکتر حبیب الله دهمرده ، عضومحترم هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان ونماینده مجلس

جناب آقای دکتر غلامرضا ذاکرصالحی ، عضومحترم هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 

جناب آقای دکتر احمدرضا روشن ، عضو محترم هیات علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌ عالی

دکتر غلامرضا زمانی ، معاون اداری و مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه فنی و حرفه ای

جناب آقای دکتر حسین سراج زاده ، مدیر محترم گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

جناب آقای دکتر قاسم سلیمی ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه شیراز

جناب آقای دکتر شاووری ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه اصفهان

جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر ، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران ، استاد محترم گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران

جناب آقای دکتر عباس صدری ، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

جناب آقای دکتر مسعود صفایی مقدم ، استاد محترم دانشگاه شهیدچمران اهواز

جناب آقای دکتر محمود صادقی ، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس وعضوکمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر حسین سیمایی صراف ، معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت علوم

جناب آقای دکتر محمدرضا عارف ،استاد محترم دانشگاه صنعتی شریف

جناب آقای دکتر نعمت الله عزیزی ، استاد محترم دانشگاه کردستان

جناب آقای دکتر سعید غیاثی ، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

جناب آقای دکتر فرجادی ، عضو محترم هیات علمی موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی کشور

جناب آقای دکتر مقصود فراستخواه ، عضو محترم هیات علمی موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی

جناب آقای دکتر برات قبادیان ، استاد محترم دانشگاه تربیت مدرس

دکتر غلامرضا کیانی ، مشاور آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای

سرکار خانم مهندس مرضیه گرد­ ، رئیس دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران دکتر شریعتی

جناب آقای دکتر رضا مهدی ، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی وحرفه ای

جناب آقای دکتر حسین میرزایی ،ریاست محترم پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

جناب آقای دکتر رضا محمدی ، ریاست محترم مرکز تحقیقات سازمان سنجش آموزش کشور

جناب آقای دکتر کیهان محمدخانی ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

جناب آقای دکتر عیسی منصوری، معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار

جناب آقای دکتر یدالله مهرعلیزاده ، استاد محترم دانشگاه شهیدچمران اهواز

جناب آقای دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی ، استاد محترم دانشگاه شهید بهشتی

سرکار خانم دکتر نسرین نورشاهی ،  ریاست محترم موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی

جناب آقای دکتر محمد تقی نظرپور، معاون  محترم اداری مالی وزارت عتف