محورهای همایش
  1. نقد و بررسی الگوهای توسعه آموزش عالی در ایران و ماموریت دانشگاه ها و زیرنظام ها
  2. نقد و بررسی سند آمایش آموزش عالی و سایر اسناد و قوانین
  3. بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سامان‌دهی آموزش عالی
  4. سامان‌دهی و توازن عرضه و تقاضا در سطوح ملی و منطقه ای و محلی با توجه به ظرفیت جغرافیایی
  5. نقد و بررسی رویکردهای تجمیع و ادغام واحدها و مراکز
  6. از سامان‌دهی تا سامان یابی: مسائل پیش رو
  7. چالش‌های ساماندهی آموزش عالی با تاکید بر نقش هیات امنا و استقلال دانشگاهی
  8. مطالعات تطبیقی سامان‌دهی آموزش عالی در کشورهای مختلف