دبیر اجرایی

دبیر اجرایی

دکتر رضا مهدی

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

دکتر رضا مهدی دبیر اجرایی کنفرانس ساماندهی آموزش عالی