دبیر علمی

غلامرضا ذاكرصالحي   

دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 دکتر غلامرضا ذاکرصالحی دبیر علمی کنفرانس ساماندهی آموزش عالی