رئیس کنفرانس

دکتر ابراهیم صالحی عمران

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

دکتر ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور