محورهای کنفرانس
  1. نقد وبررسی الگوهای توسعه آموزش عالی در ایران وماموریت دانشگاهها وزیرنظام ها
  2. نقد وبررسی سند آمایش آموزش عالی وسایراسناد وقوانین
  3. بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سامان‌دهی آموزش عالی
  4. ساماندهی و توازن عرضه و تقاضا در سطوح ملی و منطقه‌ای و محلی باتوجه به ظرفیت جغرافیایی
  5. نقد و بررسی رویکرد های تجمیع و ادغام واحدها و مراکز
  6. ازساماندهی تا سامان یابی:مسائل پیش رو
  7. چالشهای ساماندهی آموزش عالی با تاکید بر نقش هیات امنا واستقلال دانشگاهی
  8. مطالعات تطبیقی ساماندهی آموزش عالی درکشورهای مختلف